RE-AL SYSTEM Sp. z o.o.

Klauzula RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Panu/ Pani określone niżej prawa związane z przetwarzaniem przez RE-AL SYSTEM sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 72D, 10-450 Olsztyn danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez RE-AL SYSTEM sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 72D, 10-450 Olsztyn.

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest RE-AL SYSTEM sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 72D, 10-450 Olsztyn, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000123302, NIP 7390206404, REGON: 510158321
 2. Z Administratorem Danych może Pan/ Pani skontaktować się poprzez podanie swoich danych: imię, nazwisko, adres – e mail, numer telefonu na stronie http://www.re-al.pl/kontakt
 3. Wskazane wyżej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • marketingowym, który obejmuje przekazywanie Pani/Panu ofert specjalnie dla Pani/ Pana wybranych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • nawiązania współpracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b)
  • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 4. Odbiorcą Danych Osobowych są:
  • podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie zapewnienie oraz utrzymania aplikacji i zasobów serwerowych na potrzeby działalności Administratora Danych będące podmiotami przetwarzającymi Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych osobowych na podstawie umowy powierzenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Pani/ Pana danych osobowych, oraz do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do usunięcia danych niekompletnych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
   Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jednocześnie jest warunkiem nawiązania współpracy.
 9. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy z Administratorem Danych.